Bon podarunkowy

Klejnot – regulamin

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

WydawcaSklep Jubilerski Klejnot Dorota Goraj z siedzibą w Kielcach pod adresem: ul Sienkiewicza 33, 25-005 Kielce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6570237682, REGON: 290386575, będący wydawcą Karty Podarunkowej.

Sklep Klejnot – sklep sieci Klejnot położony na terenie Kielc. Lista Sklepów Klejnot i ich adresy są dostępne na stronie www.klejnotkielce.pl

Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepach Klejnot w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania Użytkownikowi.

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Klejnot

Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Sklepach Klejnot

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach Klejnot. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości doładowania Karty Podarunkowej oraz do dokonywania transakcji Kartą Podarunkową w Sklepach Klejnot w okresie ważności Karty Podarunkowej.

Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w Sklepach Klejnot, i jego podpisanie.

Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Sklepach Klejnot.

Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepach Klejnot.

Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Sklepach Klejnot. Niewykorzystane środki pieniężne, znajdujące się na Karcie Podarunkowej, nie podlegają zwrotowi.

Termin ważności Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym Sklepie Klejnot

Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepach Klejnot.

Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu daty ważności Karty Podarunkowej.

Kartę Podarunkową można doładować w każdym Sklepie Klejnot na dowolną kwotę.

Saldo Karty Podarunkowej można w każdej chwili sprawdzić w każdym Sklepie Klejnot.

Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków pieniężnych, zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.

W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zgromadzonych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.

Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.

Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b. braku środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej,

c. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,

d. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika w dowolnym Sklepie Klejnot w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje w takiej samej formie, w jakiej została złożona, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej, uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową, doładowaną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Karty Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.

Towary zakupione z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi, a wymiana nieużywanego i niewygrawerowanego Towaru jest możliwa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakupu.

W wypadku zwrotu Towaru zakupionego w Sklepach Klejnot przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca przekaże Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości, stanowiącej równowartość ceny zakupu Towaru, uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar lub uzupełni wartość aktywnej Karty Podarunkowej Użytkownika o kwotę stanowiącą równowartość ceny uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar.

Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w Sklepie Klejnot.

Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty na rzecz Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Nabywcy wraz z formularzem rejestracyjnym. Treść Regulaminu jest udostępniona także na stronie internetowej www.klejnotkielce.pl Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

Administratorem danych osobowych Nabywców, przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową, jest Wydawca, Sklep Jubilerski Klejnot z siedzibą w Kielcach pod adresem: ul Sienkiewicza 33, 25-005 Kielce.

Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.

Za zgodą Nabywcy, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę oraz podmioty współpracujące i powiązane z Wydawcą, w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym także na potrzeby dostarczania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. pochodzącej od w/w podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i SMS-ów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie Wydawcy pocztą elektroniczną na adres: klejnot@idsl.pl lub złożenie w Sklepie Klejnot w formie pisemnej oświadczenia w tym zakresie.

Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę. Nowy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w Sklepach Klejnot oraz na stronie internetowej www.klejnotkielce.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018.11.01

Znajdź nas

Jubiler Klejnot
25-303 Kielce pl. Rynek 16
tel. 508 929 004
klejnot@idsl.pl

GODZINY OTWARCIA:
pn-pt 10.00-18.00
sobota 10.00-15.00

Znajdź nas

Jubiler Klejnot
25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 34
tel. 506 687 732
klejnot@idsl.pl

GODZINY OTWARCIA:
pn-pt 10.00-18.00
sobota 10.00-15.00